Merhaba, trbinance'e istediğiniz bankadan EFT yapabilirsiniz Ziraat ve Vakıfbank hesabınız olması gerekmiyor. Trbinance - Binance Global arası kripto para aktarımı komisyonsuz ve anında gerçekleşiyor. Trbinance uygulaması çok yakında çıkıyor.

--

Computer Engineer | Bitcoin Trader (2013) | Youtuber | https://linktr.ee/alpisik

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store