Merhaba, oranlar saatlik olarak arz ve talepe göre değişiyor. Bitcoin & Ethereum gibi kripto paralarınıza yüksek sayılabilecek faiz alabildiğiniz gibi, 1 dolara sabit USDT gibi stabil kripto paralara bazı zamanlar %100'e varan oranlarda faiz alabiliyorsunuz. Ortalama %5-10 civarı oluyor diyebilirim, bankaların verdiği %1'in çok üzerinde.

--

Computer Engineer | Bitcoin Trader (2013) | Youtuber | https://linktr.ee/alpisik

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alp Işık

Alp Işık

Computer Engineer | Bitcoin Trader (2013) | Youtuber | https://linktr.ee/alpisik